สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม

สัญญาเลขที่ 99/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 637,887.57 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 20/04/2564 ถึง 19/06/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:06 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายประโยชน์ *** 3.0 2,100 617087.00 1880990.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายอภิชาติ *** 3.0 2,100 624539.00 1881033.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายวิเชียร *** 3.0 2,100 620280.00 1881008.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางนวลละออง *** 3.0 2,100 623461.00 1883239.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายพอเจต *** 3.0 2,100 622390.00 1884340.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นายมนตรี *** 3.0 2,100 628790.00 1882165.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นายเสกสันต์ *** 5.0 3,500 629848.00 1883278.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นางสาวจันทิมา *** 3.0 2,100 629855.00 1882172.00 47 ส่งมอบ คลิก
9 นางสาวกัลยารัตน์ *** 3.0 2,100 628790.00 1882165.00 47 ส่งมอบ คลิก
10 นายสมพงษ์ *** 3.0 2,100 622390.00 1884340.00 47 ส่งมอบ คลิก
11 นางฉลวย *** 3.0 2,100 625597.00 1882146.00 47 ส่งมอบ คลิก
12 นายบุญเหลือ *** 3.0 2,100 618170.00 1877676.00 47 ส่งมอบ คลิก
13 นางบุญส่ง *** 3.0 2,100 616797.00 1878626.00 47 ส่งมอบ คลิก
14 นายสวงค์ *** 4.0 2,800 627833.00 1880951.00 47 ส่งมอบ คลิก
15 นายสมศักดิ์ *** 5.0 3,500 616708.00 1878551.00 47 ส่งมอบ คลิก
16 นายพรรษ *** 5.0 3,500 628773.00 1882059.00 47 ส่งมอบ คลิก
17 นางสมบุญ *** 3.0 2,100 617408.00 1880474.00 47 ส่งมอบ คลิก