สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลท่าช้าง

สัญญาเลขที่ 98/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 528,979.93 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 20/04/2564 ถึง 09/06/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:33 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายทะโลม *** 3.0 2,100 627759.00 1876626.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางสาวเกสราภรณ์ *** 5.0 3,500 620331.00 1872156.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางสาวศิริลักคณา *** 4.0 2,800 629896.00 1875533.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางน้ำผึ้ง *** 3.0 2,100 628824.00 1876633.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นางพยอม *** 3.0 2,100 627746.00 1878839.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นางเข็มทอง *** 3.0 2,100 627739.00 1879946.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นางสาวกาญจนา *** 3.0 2,100 627753.00 1877733.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นายกิตติศักดิ์ *** 3.0 2,100 621364.00 1877695.00 47 ส่งมอบ คลิก
9 นายวีรศักดิ์ *** 3.0 2,100 628804.00 1879952.00 47 ส่งมอบ คลิก