สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลวงฆ้อง

สัญญาเลขที่ 39/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 451,188.76 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 29/03/2564 ถึง 18/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:27 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางสาวมัลลิกา *** 3.0 2,100 623415.00 1890984.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางวัชราภรณ์ *** 4.0 2,800 621274.00 1893185.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายจำรัส *** 3.0 2,100 622351.00 1890978.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางนิรัญ *** 3.0 2,100 623415.00 1890984.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายหนึ่ง *** 3.0 2,100 619146.00 1893172.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นายธนชัย *** 3.0 2,100 619140.00 1894279.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นายทองอยู่ *** 4.0 2,800 621280.00 1892078.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นางมาลี *** 3.0 2,100 622357.00 1889872.00 47 ส่งมอบ คลิก
9 นางสาวนัดฐภาวี *** 3.0 2,100 624459.00 1894310.00 47 ส่งมอบ คลิก
10 นายประโยค *** 3.0 2,100 619688.00 1893811.00 47 ส่งมอบ คลิก