สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลมะตูม

สัญญาเลขที่ 48/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 93,349.40 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 30/03/2564 ถึง 14/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:51 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายราเมศ *** 3.0 2,100 622455.00 1873275.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายเดชา *** 3.0 2,100 627773.00 1874413.00 47 ส่งมอบ คลิก