สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลหอกลอง

สัญญาเลขที่ 157/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 700,120.51 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 16/04/2564 ถึง 25/06/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:57 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายไพโรจน์ *** 4.0 2,800 634163.00 1874453.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายอานนท์ *** 3.0 2,100 632019.00 1876653.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายชิษณุ *** 4.0 2,800 634163.00 1874453.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางสาวชนิดาภา *** 5.0 3,500 633084.00 1876660.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายประสิทธิ์ *** 5.0 3,500 631998.00 1879972.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นางกัญญา *** 5.0 3,500 630926.00 1881072.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นางสาวกิตติกา *** 3.0 2,100 635220.00 1875567.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นายไพโรจน์ *** 5.0 3,500 634148.00 1876666.00 47 ส่งมอบ คลิก
9 นายสมบัติ *** 3.0 2,100 632026.00 1875546.00 47 ส่งมอบ คลิก
10 นายพงศพล *** 5.0 3,500 630933.00 1879965.00 47 ส่งมอบ คลิก
11 นายณรงค์ฤทธิ์ *** 3.0 2,100 634317.00 1877880.00 47 ส่งมอบ คลิก
12 นายพิทักษ์ *** 5.0 3,500 632390.00 1880336.00 47 ส่งมอบ คลิก
13 นางสาวดวงนภา *** 5.0 3,500 630084.00 1883632.00 47 ส่งมอบ คลิก