สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลศรีภิรมย์

สัญญาเลขที่ 100/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 591,212.87 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 20/04/2564 ถึง 19/06/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:19 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางสาวนันทวรรณ *** 3.0 2,100 610658.00 1888700.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายนัฐวุฒิ *** 4.0 2,800 618057.00 1897592.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายธวัช *** 5.0 3,500 614872.00 1896468.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นายหาญ *** 3.0 2,100 611723.00 1888705.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นางสัมเกลี้ยง *** 5.0 3,500 607460.00 1889789.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นายปัญจพล *** 3.0 2,100 611717.00 1889812.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นายธงชัย *** 3.0 2,100 619114.00 1898705.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นางวันลา *** 3.0 2,100 618070.00 1895379.00 47 ส่งมอบ คลิก
9 นางสมบุญ *** 3.0 2,100 619133.00 1895385.00 47 ส่งมอบ คลิก
10 นางปาริฉัตร *** 3.0 2,100 611717.00 1889812.00 47 ส่งมอบ คลิก
11 นางมณี *** 2.5 1,800 610270.00 1888727.00 47 ส่งมอบ คลิก
12 นางจันทร์แรม *** 3.0 2,100 612829.00 1892672.00 47 ส่งมอบ คลิก
13 นายจำเนียรกาล *** 3.0 2,100 621698.00 1899590.00 47 ส่งมอบ คลิก
14 นางสาวสุพรรษา *** 5.0 3,500 611951.00 1889318.00 47 ส่งมอบ คลิก