สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลตลุกเทียม

สัญญาเลขที่ 92/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 560,096.40 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 19/03/2564 ถึง 13/06/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:40 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายธวัชชัย *** 3.0 2,100 607449.00 1892002.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางสาวรัตนา *** 3.0 2,100 607449.00 1892002.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางบงกช *** 3.0 2,100 608507.00 1893114.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางสายหยุด *** 3.0 2,100 605321.00 1891991.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายแล *** 3.0 2,100 604257.00 1891986.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นางพา *** 3.0 2,100 605321.00 1891991.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นางคนึง *** 3.0 2,100 603193.00 1891980.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นางเนื้อนวล *** 3.0 2,100 606385.00 1891997.00 47 ส่งมอบ คลิก
9 นายณรงค์ *** 3.0 2,100 607449.00 1892002.00 47 ส่งมอบ คลิก
10 นายสุรินทร์ *** 3.0 2,100 604257.00 1891986.00 47 ส่งมอบ คลิก
11 นายอานนท์ *** 3.0 2,100 606379.00 1893103.00 47 ส่งมอบ คลิก
12 นางว่าง *** 3.0 2,100 603182.00 1894193.00 47 ส่งมอบ คลิก
13 นายวิชัย *** 3.0 2,100 614938.00 1900157.00 47 ส่งมอบ คลิก
14 นางสาววรนุช *** 3.0 2,100 613559.00 1899866.00 47 ส่งมอบ คลิก