สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลวังวน

สัญญาเลขที่ 38/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 420,072.30 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 29/03/2564 ถึง 13/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:39 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางสาวครองสิน *** 3.0 2,100 612823.00 1882073.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางเปรมณภา *** 3.0 2,100 611752.00 1883173.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายวีระพงษ์ *** 3.0 2,100 613893.00 1880972.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางปทุมวดี *** 3.0 2,100 609600.00 1887588.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นางสาววลัยลักษณ์ *** 3.0 2,100 613857.00 1887610.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นายบุญยืน *** 3.0 2,100 608536.00 1887582.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นายนาวี *** 3.0 2,100 615973.00 1889835.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นายนาญ *** 3.0 2,100 617062.00 1885415.00 47 ส่งมอบ คลิก
9 นายประวิทย์ *** 3.0 2,100 613851.00 1888717.00 47 ส่งมอบ คลิก
10 นางยุวดี *** 3.0 2,100 637863.00 1885650.00 47 ส่งมอบ คลิก
11 นางทับทิม *** 3.0 2,100 637848.00 1887892.00 47 ส่งมอบ คลิก
12 นางสาวขันทอง *** 5.0 3,500 613200.00 1887045.00 47 ส่งมอบ คลิก