สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลหนองแขม

สัญญาเลขที่ 156/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 684,562.27 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 16/04/2564 ถึง 25/06/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:06 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางราชาวดี *** 3.0 2,100 617081.00 1882096.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายปราบดา *** 3.0 2,100 619203.00 1883215.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายพินิจ *** 3.0 2,100 621332.00 1883227.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางถวิล *** 3.0 2,100 620268.00 1883221.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นางกาญจนา *** 3.0 2,100 626641.00 1885471.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นายวิศิษฏ์ *** 3.0 2,100 622390.00 1884340.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นางเยาวลักษณ์ *** 3.0 2,100 624506.00 1886565.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นายมนตรี *** 3.0 2,100 623441.00 1886559.00 47 ส่งมอบ คลิก
9 นางสาวศรัญญา *** 5.0 3,500 623441.00 1886559.00 47 ส่งมอบ คลิก
10 นายลำ *** 3.0 2,100 634141.00 1877773.00 47 ส่งมอบ คลิก
11 นายวาง *** 3.0 2,100 620268.00 1883221.00 47 ส่งมอบ คลิก
12 นางสาวกิ่งแก้ว *** 3.0 2,100 619203.00 1883215.00 47 ส่งมอบ คลิก
13 นางบุญชุบ *** 3.0 2,100 618139.00 1883208.00 47 ส่งมอบ คลิก