สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลมะต้อง

สัญญาเลขที่ 47/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 404,514.06 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 30/03/2564 ถึง 14/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:27 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายบำรุง *** 4.0 2,800 621306.00 1887653.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายกาหลง *** 3.0 2,100 620242.00 1887646.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายคมศิษฐ์ *** 3.0 2,100 625563.00 1887678.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นายประเทือง *** 3.0 2,100 626600.00 1892110.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นางสาวคนึง *** 3.0 2,100 626621.00 1888791.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นายบัญญัติ *** 4.0 2,800 621306.00 1887653.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นางสุดารัตน์ *** 3.0 2,100 626600.00 1892110.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นายนิเรศ *** 3.0 2,100 625550.00 1889891.00 47 ส่งมอบ คลิก