สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลทับยายเชียง

สัญญาเลขที่ 155/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 575,654.64 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 16/04/2564 ถึง 10/06/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:13 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายอาณัติ *** 5.0 3,500 635105.00 1893270.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายเลอสรวง *** 5.0 3,500 636198.00 1888851.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายนเรศ *** 5.0 3,500 636147.00 1896597.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางพเยาว์ *** 3.0 2,100 637255.00 1889965.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นางสำราญ *** 3.0 2,100 635120.00 1891057.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นายสมชาย *** 4.0 2,800 632984.00 1892150.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นายสุทัศ *** 3.0 2,100 637248.00 1891071.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นายหลั่น *** 3.0 2,100 637255.00 1889965.00 47 ส่งมอบ คลิก
9 นางน้ำหวาน *** 3.0 2,100 635120.00 1891057.00 47 ส่งมอบ คลิก
10 นายธวัช *** 3.0 2,100 636836.00 1891332.00 47 ส่งมอบ คลิก
11 นายกิตติพศ *** 5.0 3,500 639812.00 1888362.00 47 ส่งมอบ คลิก
12 นายบุญลือ *** 5.0 3,500 637690.00 1893536.00 47 ส่งมอบ คลิก