สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลดงประคำ

สัญญาเลขที่ 115/2565 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 1,026,843.41 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 16/04/2564 ถึง 18/06/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:46 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายดีเซล *** 3.0 2,100 629779.00 1894343.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางงาม *** 3.0 2,100 634013.00 1897689.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายสมบัติ *** 5.0 3,500 635062.00 1899909.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นายเวียน *** 5.0 3,500 630835.00 1895456.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นางสาวอภิณห์ธนชา *** 4.0 2,800 629772.00 1895449.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นางบุญสม *** 3.0 2,100 630835.00 1895456.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นางบุญส่ง *** 3.0 2,100 626560.00 1898749.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นายสมยา *** 3.0 2,100 632935.00 1899896.00 47 ส่งมอบ คลิก
9 นายณัฐพงศ์ *** 3.0 2,100 624426.00 1899842.00 47 ส่งมอบ คลิก
10 นางนัฐธชา *** 4.0 2,800 624412.00 1902055.00 47 ส่งมอบ คลิก
11 นายเจนไตรรงค์ *** 3.0 2,100 629758.00 1897662.00 47 ส่งมอบ คลิก
12 นายประเชน *** 3.0 2,100 628701.00 1896549.00 47 ส่งมอบ คลิก
13 นางประกอบ *** 3.0 2,100 627637.00 1896543.00 47 ส่งมอบ คลิก
14 นายศราวุธ *** 3.0 2,100 629772.00 1895449.00 47 ส่งมอบ คลิก
15 นายบำเพ็ญ *** 3.0 2,100 634005.00 1898796.00 47 ส่งมอบ คลิก
16 นายดำ *** 5.0 3,500 632942.00 1898789.00 47 ส่งมอบ คลิก
17 นางบุญสม *** 5.0 3,500 627603.00 1902075.00 47 ส่งมอบ คลิก
18 นายวันชัย *** 3.0 2,100 626409.00 1898864.00 47 ส่งมอบ คลิก
19 นายชวรัตน์ *** 3.0 2,100 626769.00 1900564.00 47 ส่งมอบ คลิก
20 นางประเสริฐ *** 5.0 3,500 627230.00 1902263.00 47 ส่งมอบ คลิก
21 นายปราณี *** 5.0 3,500 632254.00 1898575.00 47 ส่งมอบ คลิก
22 นายบรรจบ *** 5.0 3,500 632273.00 1898716.00 47 ส่งมอบ คลิก
23 นางสิริรัตน์ *** 3.0 2,100 626180.00 1899726.00 47 ส่งมอบ คลิก
24 นายจันทร์อินทร์ *** 3.0 2,100 626453.00 1898820.00 47 ส่งมอบ คลิก
25 นางสาวอุไร *** 3.0 2,100 631126.00 1895558.00 47 ส่งมอบ คลิก
26 นายกำไล *** 5.0 3,500 636073.00 1900382.00 47 ส่งมอบ คลิก
27 นางสุด *** 5.0 3,500 630524.00 1898355.00 47 ส่งมอบ คลิก
28 นางเจริญยิ่ง *** 5.0 3,500 630178.00 1896436.00 47 ส่งมอบ คลิก