สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอดงเจริญ ตำบลวังงิ้วใต้

สัญญาเลขที่ 64/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 264,489.97 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 21/04/2564 ถึง 08/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:17 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายเพิ่มพูน *** 5.0 3,500 674850.00 1773827.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางพรปวีณ์ *** 3.0 2,100 672751.00 1773703.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางพูลรัตน์ *** 3.0 2,100 674955.00 1771628.00 47 ส่งมอบ คลิก