สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว

สัญญาเลขที่ 63/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 311,164.67 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 21/04/2564 ถึง 11/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:39 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายประพันธ์ *** 5.0 3,500 682896.00 1769653.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายธเนส *** 3.0 2,100 685823.00 1770982.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางสาวพนารัตน์ *** 3.0 2,100 686263.00 1770388.00 47 ส่งมอบ คลิก