สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอดงเจริญ ตำบลห้วยร่วม

สัญญาเลขที่ 79/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 513,421.71 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 27/04/2564 ถึง 27/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:38 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางสาวจันทร์ทรณ์ *** 5.0 3,500 664861.00 1766182.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางแน่งน้อย *** 4.0 2,800 660059.00 1763778.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายนเรศ *** 3.0 2,100 666614.00 1764424.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางกนกกร *** 3.0 2,100 664887.00 1762172.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นางพยุง *** 5.0 3,500 664328.00 1762014.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นางอัจจิมา *** 5.0 3,500 665789.00 1761633.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นางสาวน้ำทิพย์ *** 4.0 2,800 667010.00 1762119.00 47 ส่งมอบ คลิก