สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอดงเจริญ ตำบลห้วยพุก

สัญญาเลขที่ 85/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 513,421.72 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 28/04/2564 ถึง 28/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:04 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายภิเษก *** 5.0 3,500 669059.00 1770346.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายยศธน *** 2.5 1,800 672171.00 1769369.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางสาวกมลวรรณ์ *** 3.0 2,100 667507.00 1764941.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นายณรงค์ศักดิ์ *** 5.0 3,500 668256.00 1767132.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายสงบ *** 5.0 3,500 670393.00 1769183.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นางสาวรัตนากร *** 5.0 3,500 667706.00 1770286.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นายนิยม *** 5.0 3,500 672799.00 1769610.00 47 ส่งมอบ คลิก