สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร

สัญญาเลขที่ 84/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 513,421.71 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 28/04/2564 ถึง 28/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:25 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายสังวาลย์ *** 2.5 1,800 666823.00 1773201.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางสาวสิรินภา *** 3.0 2,100 671431.00 1772854.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางนฤฑา *** 5.0 3,500 669444.00 1776513.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางพิมพา *** 2.5 1,800 666966.00 1772459.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายวันชัย *** 2.5 1,800 671623.00 1775713.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นางสาวนันทิกานต์ *** 3.0 2,100 666616.00 1776318.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นางเลา *** 3.0 2,100 665523.00 1775625.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นางสาวมะลิวัลย์ *** 2.5 1,800 666662.00 1775520.00 47 ส่งมอบ คลิก
9 นางมานิส *** 4.0 2,800 671214.00 1775579.00 47 ส่งมอบ คลิก