สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอวชิรบารมี ตำบลบ้านนา

สัญญาเลขที่ 52/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 435,630.55 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 09/04/2564 ถึง 09/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:15 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายปราโมทย์ *** 3.0 2,100 620408.00 1820483.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายวิลม *** 3.0 2,100 619558.00 1820453.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางทอง *** 5.0 3,500 614844.00 1828500.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางจำเนียรสุข *** 5.0 3,500 620551.00 1827026.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายบุญชู *** 3.0 2,100 617432.00 1827197.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นางสาวธนาพร *** 3.0 2,100 617905.00 1826258.00 47 ส่งมอบ คลิก