สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอวชิรบารมี ตำบลวังโมกข์

สัญญาเลขที่ 53/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 466,747.02 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 09/04/2564 ถึง 09/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:36 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายน้อย *** 5.0 3,500 612878.00 1829779.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายสมบัติ *** 5.0 3,500 615534.00 1831133.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายประสิทธิ์ *** 3.0 2,100 608808.00 1832690.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางสาววรัญญา *** 3.0 2,100 608905.00 1833154.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายอภิชาติ *** 5.0 3,500 612127.00 1832140.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นายสมร *** 5.0 3,500 611320.00 1829107.00 47 ส่งมอบ คลิก