สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอวชิรบารมี ตำบลหนองหลุม

สัญญาเลขที่ 54/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 171,140.57 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 09/04/2564 ถึง 19/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:42 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายพิษณุ *** 3.0 2,100 626035.00 1831393.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายมโน *** 5.0 3,500 619275.00 1833839.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางทิพวรรณ *** 3.0 2,100 625877.00 1831389.00 47 ส่งมอบ คลิก