สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอปราณบุรี ตำบลปราณบุรี

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 05:27 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM