สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอยี่งอ ตำบลลุโบะบือซา

สัญญาเลขที่ สจ.20/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 140,024.10 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 29/03/2564 ถึง 18/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:24 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางนูรีฮัน *** 3.0 2,100 798673.00 711526.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายอยุทธ *** 3.0 2,100 800893.00 710431.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางสาวรัศมีณี *** 3.0 2,100 798374.00 711214.00 47 ส่งมอบ คลิก