สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอยี่งอ ตำบลตะปอเยาะ

สัญญาเลขที่ สจ.19/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 342,281.14 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 29/03/2564 ถึง 28/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:48 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางยัยนะ *** 5.0 3,500 811958.00 711598.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายต่วนสตอพา *** 3.0 2,100 797000.00 713974.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางอาแอเสาะ *** 3.0 2,100 811958.00 711598.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางอาอีดะฎ์ *** 5.0 3,500 794551.00 713045.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นางมาดีฮะห์ *** 3.0 2,100 795329.00 715935.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นางสาวฟัตเมาะห์ *** 3.0 2,100 800899.00 709325.00 47 ส่งมอบ คลิก