สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส

สัญญาเลขที่ สจ.29/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 280,048.20 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 30/03/2564 ถึง 29/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:03 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางราชณา *** 3.0 2,100 799811.00 701506.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางนาตือเราะ *** 3.0 2,100 799880.00 700875.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายดิง *** 3.0 2,100 803183.00 696056.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นายอำเซ๊าะ *** 3.0 2,100 804123.00 696338.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายมูฮัมมัดซูเฮร์ *** 3.0 2,100 801747.00 699601.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นายสุรียา *** 3.0 2,100 805374.00 700495.00 47 ส่งมอบ คลิก