สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงลิมอ

สัญญาเลขที่ สจ.28/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 233,373.50 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 30/03/2564 ถึง 29/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:00 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางสาวซาลีฮ๊ะ *** 3.0 2,100 805410.00 693854.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางสาวรอฮานา *** 3.0 2,100 806082.00 696581.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายซำซูดิน *** 3.0 2,100 805427.00 690534.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นายนำ *** 3.0 2,100 805588.00 694169.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายสมพร *** 3.0 2,100 814257.00 696115.00 47 ส่งมอบ คลิก