สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอระแงะ ตำบลบองอ

สัญญาเลขที่ สจ.30/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 233,373.50 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 30/03/2564 ถึง 29/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:55 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางสาวไซม๊ะ *** 3.0 2,100 801882.00 682149.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางสาวรอสีมะห์ *** 3.0 2,100 799516.00 686212.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางฮามีดะห์ *** 3.0 2,100 800374.00 687693.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางสาวนาฮา *** 3.0 2,100 797703.00 684961.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายมาหามะ *** 3.0 2,100 800056.00 688393.00 47 ส่งมอบ คลิก