สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอระแงะ ตำบลเฉลิม

สัญญาเลขที่ สจ.31/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 93,349.40 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 30/03/2564 ถึง 19/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:52 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายอับดุลเลาะห์ *** 3.0 2,100 792782.00 694464.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางสาวแอเซ๊าะ *** 3.0 2,100 798172.00 699450.00 47 ส่งมอบ คลิก