สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอศรีสาคร ตำบลซากอ

สัญญาเลขที่ สจ.22/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 93,349.40 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 29/03/2564 ถึง 18/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:54 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายวันอับดุลฮากีม *** 3.0 2,100 778872.00 685975.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายมูซอ *** 3.0 2,100 776762.00 692043.00 47 ส่งมอบ คลิก