รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขุดสระเก็บน้ำ
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 22:56 น.)

สพข. สพด. เป้าหมาย (ราย) ผลการขุดสระน้ำ (บ่อ) ร้อยละความสำเร็จในการขุดสระน้ำ หมายเหตุ
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จเรียบร้อย
1 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 40 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 9 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 40 5 5 0.0
1 สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 152 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 29 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 5 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 151 1 0.0 ยกเลิก จำนวน 9 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 208 8 0.0 ยกเลิก จำนวน 21 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 31 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 4 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 50 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 2 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 60 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 4 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 65 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 5 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 13 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 10 ราย
รวม สพข.1 815 14 5 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 94 ราย
2 สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 49 0 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 817 420 3 1 0.1 ยกเลิก จำนวน 15 ราย
2 สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 23 0 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 21 0 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 5 0 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินตราด 20 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
2 สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 308 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 69 ราย
รวม สพข.2 1,243 420 3 1 0.1 ยกเลิก จำนวน 85 ราย
3 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 3,876 1,947 576 183 4.7 ยกเลิก จำนวน 470 ราย
3 สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 1,096 620 8 459 41.9 ยกเลิก จำนวน 9 ราย
3 สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 1,395 832 23 244 17.5 ยกเลิก จำนวน 141 ราย
รวม สพข.3 6,367 3,399 607 886 13.9 ยกเลิก จำนวน 620 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 1,083 440 10 25 2.3 ยกเลิก จำนวน 16 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 672 0 177 58 8.6 ยกเลิก จำนวน 47 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 145 80 7 0.0 ยกเลิก จำนวน 13 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 910 82 9 544 59.8 ยกเลิก จำนวน 155 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 200 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 11 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 3 0 0.0
4 สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 165 0 0.0
รวม สพข.4 3,178 602 203 627 19.7 ยกเลิก จำนวน 242 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 1,355 5 10 0.0 ยกเลิก จำนวน 147 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 3,971 2,765 26 583 14.7 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 1,380 164 0.0 ยกเลิก จำนวน 210 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 800 0 0.0
5 สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 2,428 1,767 119 389 16.0 ยกเลิก จำนวน 120 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 1,516 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 217 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 206 90 2 88 42.7 ยกเลิก จำนวน 20 ราย
รวม สพข.5 11,656 4,791 157 1,060 9.1 ยกเลิก จำนวน 715 ราย
6 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 282 1 0.0 ยกเลิก จำนวน 18 ราย
6 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 9 0 0.0
6 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 22 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 2 ราย
6 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 178 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 4 ราย
รวม สพข.6 491 1 0 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 24 ราย
7 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 12 0 0.0
7 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 1,278 228 341 26.7 ยกเลิก จำนวน 70 ราย
7 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 64 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 10 ราย
7 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 70 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 2 ราย
รวม สพข.7 1,424 228 0 341 23.9 ยกเลิก จำนวน 82 ราย
8 สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 746 43 2 20 2.7 ยกเลิก จำนวน 74 ราย
8 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 12 0 0.0
8 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 72 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
8 สถานีพัฒนาที่ดินเลย 209 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 53 ราย
8 สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 589 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 82 ราย
รวม สพข.8 1,628 43 2 20 1.2 ยกเลิก จำนวน 210 ราย
9 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 840 339 1 15 1.8 ยกเลิก จำนวน 95 ราย
9 สถานีพัฒนาที่ดินตาก 250 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 22 ราย
9 สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 21 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
9 สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 92 0 0.0
รวม สพข.9 1,203 339 1 15 1.2 ยกเลิก จำนวน 118 ราย
10 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 86 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 5 ราย
10 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 15 4 0.0
10 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 364 10 1 0.0 ยกเลิก จำนวน 51 ราย
10 สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 37 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
รวม สพข.10 502 14 1 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 57 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 631 225 3 10 1.6 ยกเลิก จำนวน 57 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 19 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 14 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 94 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 7 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 460 20 4 1 0.2 ยกเลิก จำนวน 95 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 43 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 5 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 28 0 9 32.1
11 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 5 0 0.0
รวม สพข.11 1,280 245 7 20 1.6 ยกเลิก จำนวน 178 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 313 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 58 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 55 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 6 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 62 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 2 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 32 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 3 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 163 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 10 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 153 0 0.0
12 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 97 4 11 6 6.2 ยกเลิก จำนวน 23 ราย
รวม สพข.12 875 4 11 6 0.7 ยกเลิก จำนวน 102 ราย
รวมทั้งสิ้น 30,662 10,100 997 2,976 9.7ยกเลิก จำนวน 2527 ราย
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760