รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขุดสระเก็บน้ำ
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 02:02 น.)

สพข. สพด. เป้าหมาย (ราย) ผลการขุดสระน้ำ (บ่อ) ร้อยละความสำเร็จในการขุดสระน้ำ หมายเหตุ
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จเรียบร้อย
1 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 40 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 9 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 40 5 5 0.0
1 สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 152 0 43 28.3 ยกเลิก จำนวน 29 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 5 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 151 6 0.0 ยกเลิก จำนวน 4 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 206 12 0.0 ยกเลิก จำนวน 14 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 31 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 4 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 50 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 2 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 60 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 4 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 65 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 5 ราย
1 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 13 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 10 ราย
รวม สพข.1 813 23 5 43 5.3 ยกเลิก จำนวน 82 ราย
2 สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 49 0 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 817 480 3 1 0.1 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
2 สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 23 0 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 21 0 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 5 0 0.0
2 สถานีพัฒนาที่ดินตราด 20 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
2 สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 306 0 30 13 4.2 ยกเลิก จำนวน 41 ราย
รวม สพข.2 1,241 480 33 14 1.1 ยกเลิก จำนวน 43 ราย
3 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 3,868 2,180 600 184 4.8 ยกเลิก จำนวน 210 ราย
3 สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 1,096 740 8 341 31.1 ยกเลิก จำนวน 7 ราย
3 สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 1,395 941 23 244 17.5 ยกเลิก จำนวน 32 ราย
รวม สพข.3 6,359 3,861 631 769 12.1 ยกเลิก จำนวน 249 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 1,083 440 14 25 2.3 ยกเลิก จำนวน 16 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 672 0 209 32 4.8 ยกเลิก จำนวน 47 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 145 86 7 0.0 ยกเลิก จำนวน 7 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 910 163 52 545 59.9 ยกเลิก จำนวน 30 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 200 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 11 ราย
4 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 3 0 0.0
4 สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 165 0 8 4.8
รวม สพข.4 3,178 689 282 610 19.2 ยกเลิก จำนวน 111 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 1,355 493 18 175 12.9 ยกเลิก จำนวน 140 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 3,971 2,765 26 583 14.7 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 1,380 1,035 18 29 2.1 ยกเลิก จำนวน 132 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 800 0 0.0
5 สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 2,428 1,848 122 389 16.0 ยกเลิก จำนวน 36 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 1,510 196 0.0 ยกเลิก จำนวน 100 ราย
5 สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 206 104 2 77 37.4 ยกเลิก จำนวน 17 ราย
รวม สพข.5 11,650 6,441 186 1,253 10.8 ยกเลิก จำนวน 426 ราย
6 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 282 31 149 52.8 ยกเลิก จำนวน 7 ราย
6 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 9 0 0.0
6 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 22 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 2 ราย
6 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 178 63 45 0.0 ยกเลิก จำนวน 4 ราย
รวม สพข.6 491 94 45 149 30.3 ยกเลิก จำนวน 13 ราย
7 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 12 0 0.0
7 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 1,262 229 325 25.8 ยกเลิก จำนวน 70 ราย
7 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 64 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 10 ราย
7 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 70 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 2 ราย
รวม สพข.7 1,408 229 0 325 23.1 ยกเลิก จำนวน 82 ราย
8 สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 744 41 2 37 5.0 ยกเลิก จำนวน 74 ราย
8 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 12 0 0.0
8 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 72 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
8 สถานีพัฒนาที่ดินเลย 209 1 0.0 ยกเลิก จำนวน 53 ราย
8 สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 589 174 4 195 33.1 ยกเลิก จำนวน 80 ราย
รวม สพข.8 1,626 216 6 232 14.3 ยกเลิก จำนวน 208 ราย
9 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 840 431 2 22 2.6 ยกเลิก จำนวน 71 ราย
9 สถานีพัฒนาที่ดินตาก 250 90 0.0 ยกเลิก จำนวน 18 ราย
9 สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 21 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
9 สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 92 0 0.0
รวม สพข.9 1,203 521 2 22 1.8 ยกเลิก จำนวน 90 ราย
10 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 86 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 5 ราย
10 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 15 4 0.0
10 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 350 149 43 0.0 ยกเลิก จำนวน 48 ราย
10 สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 37 22 0.0 ยกเลิก จำนวน 1 ราย
รวม สพข.10 488 175 43 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 54 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 631 370 3 18 2.9 ยกเลิก จำนวน 32 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 19 14 0.0
11 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 94 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 7 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 460 73 5 2 0.4 ยกเลิก จำนวน 100 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 43 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 5 ราย
11 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 28 4 1 11 39.3
11 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 5 0 0.0
รวม สพข.11 1,280 461 9 31 2.4 ยกเลิก จำนวน 144 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 312 57 32 45 14.4 ยกเลิก จำนวน 36 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 55 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 6 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 62 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 2 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 32 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 3 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 163 0 0.0 ยกเลิก จำนวน 10 ราย
12 สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 153 0 0.0
12 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 93 0 12 8 8.6 ยกเลิก จำนวน 23 ราย
รวม สพข.12 870 57 44 53 6.1 ยกเลิก จำนวน 80 ราย
รวมทั้งสิ้น 30,607 13,247 1,286 3,501 11.4ยกเลิก จำนวน 1582 ราย
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760