สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดขอนแก่น
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:34 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองขอนแก่น 7 33 7 0 1,379,202.45
2 บ้านฝาง 1 9 1 0 420,072.30
3 หนองเรือ 1 9 1 0 461,000.79
4 ชุมแพ 5 48 5 0 2,191,448.48
5 สีชมพู 3 27 3 0 1,033,557.55
6 น้ำพอง 3 33 3 0 1,167,175.70
7 พล 3 47 3 0 1,590,657.63
8 แวงน้อย 1 16 1 0 579,078.34
9 หนองสองห้อง 10 146 10 0 5,990,364.30
10 ภูเวียง 2 19 2 0 702,358.39
11 มัญจาคีรี 3 42 3 0 1,202,124.73
12 เขาสวนกวาง 1 14 1 0 595,145.32
รวม 40 443 40 0 17,312,185.98