สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดขอนแก่น
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:27 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองขอนแก่น 7 32 7 1,379,202.45
2 บ้านฝาง 1 9 1 420,072.30
3 หนองเรือ 1 9 1 461,000.79
4 ชุมแพ 5 48 5 2,124,570.39
5 สีชมพู 3 27 3 1,006,953.98
6 น้ำพอง 3 33 3 1,167,175.70
7 พล 3 47 3 1,590,657.63
8 แวงน้อย 1 16 1 579,078.34
9 หนองสองห้อง 10 146 10 5,973,361.39
10 ภูเวียง 2 19 2 701,858.39
11 มัญจาคีรี 3 42 3 1,202,124.73
12 เขาสวนกวาง 1 14 1 595,145.32
รวม 40 442 40 17,201,201.41