สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดหนองคาย
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:24 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองหนองคาย 11 91 11 4,520,049.00
2 ท่าบ่อ 6 104 6 4,786,755.00
3 โพนพิสัย 6 110 6 5,331,000.00
4 ศรีเชียงใหม่ 2 21 2 945,722.00
5 สังคม 3 26 3 1,212,181.00
6 สระใคร 2 42 2 1,675,864.00
7 โพธิ์ตาก 1 23 1 1,151,218.00
รวม 31 417 31 19,622,789.00