สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 02:06 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 จอมทอง 2 7 2 0 126,421.57
2 เชียงดาว 2 7 3 -1 460,079.19
3 ดอยสะเก็ด 1 3 1 0 164,466.11
4 แม่ริม 1 2 1 0 77,791.17
5 สะเมิง 2 4 2 0 92,476.98
6 ฝาง 6 25 7 -1 1,155,316.15
7 แม่อาย 2 8 2 0 435,630.54
8 พร้าว 2 4 2 0
9 สันป่าตอง 2 6 2 0 297,857.05
10 สันกำแพง 4 8 4 0 366,729.79
11 หางดง 2 6 2 0 295,606.43
12 ฮอด 1 6 1 0 409,845.35
13 อมก๋อย 2 6 2 0 271,292.35
14 สารภี 1 1 1
15 เวียงแหง 2 7 2 0 460,079.19
16 ไชยปราการ 4 23 4 0 1,182,425.74
17 แม่วาง 1 2 1 0 87,349.40
18 ดอยหล่อ 1 5 1 0 326,722.91
รวม 38 130 39 -1 6,210,089.92