สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:57 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 จอมทอง 2 6 2 249,876.21
2 เชียงดาว 2 7 2 373,397.60
3 ดอยสะเก็ด 1 3 1 171,140.57
4 แม่ริม 1 2 1 77,791.17
5 สะเมิง 2 4 2 180,033.99
6 ฝาง 6 24 6 1,244,658.66
7 แม่อาย 2 8 2 435,630.54
8 พร้าว 2 4 2 186,698.80
9 สันป่าตอง 2 6 2 297,857.05
10 สันกำแพง 4 8 4 366,729.79
11 หางดง 2 6 2 295,606.43
12 ฮอด 1 6 1 420,072.31
13 อมก๋อย 2 6 2 280,048.20
14 เวียงแหง 2 7 2 413,404.49
15 ไชยปราการ 4 23 4 1,182,425.74
16 แม่วาง 1 2 1 93,349.40
17 ดอยหล่อ 1 4 1 217,815.26
รวม 37 126 37 6,486,536.21