สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดลำปาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:30 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 แม่เมาะ 1 2 1 155,582.34
2 เกาะคา 7 33 7 1,305,407.98
3 เสริมงาม 2 6 2 280,048.20
4 งาว 2 5 2 264,489.97
5 วังเหนือ 3 6 3 311,164.67
6 เถิน 6 16 7 949,052.24
7 แม่พริก 4 21 4 1,051,292.06
8 แม่ทะ 2 5 2 264,489.97
9 สบปราบ 1 2 1 93,349.40
10 ห้างฉัตร 3 6 4 435,630.53
11 เมืองปาน 3 11 3 513,421.70
รวม 34 113 36 5,623,929.06