สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดลำปาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:12 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 แม่เมาะ 1 2 1 0 155,582.00
2 เกาะคา 7 33 7 0 295,654.64
3 เสริมงาม 2 6 2 0 280,048.20
4 งาว 2 5 2 0
5 วังเหนือ 3 6 3 0
6 เถิน 6 16 7 -1 140,024.10
7 แม่พริก 4 21 4 0 326,722.90
8 แม่ทะ 2 5 2 0
9 สบปราบ 1 2 1 0 93,349.40
10 ห้างฉัตร 3 6 3 0
11 เมืองปาน 3 11 3 0 513,421.70
รวม 34 113 35 -1 1,804,802.94