สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพังงา
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:33 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองพังงา 1 3 1 140,024.10
2 กะปง 5 16 6 771,243.86
3 ตะกั่วทุ่ง 2 5 2 233,373.50
4 ตะกั่วป่า 4 11 4 506,753.89
5 คุระบุรี 2 7 2 320,055.09
6 ทับปุด 2 8 2 373,397.60
7 ท้ายเหมือง 4 20 4 982,391.32
รวม 20 70 21 3,327,239.36