สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพังงา
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:11 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
รวม 0 0 0 0.00