สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพังงา
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:21 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองพังงา 1 3 1 0
2 กะปง 5 16 5 0
3 ตะกั่วทุ่ง 2 5 2 0
4 ตะกั่วป่า 4 11 4 0
5 คุระบุรี 2 7 2 0
6 ทับปุด 2 8 2 0
7 ท้ายเหมือง 4 20 4 0
รวม 20 70 20 0 0.00