สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตรัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 02:03 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองตรัง 1 3 1 186,600.00
2 กันตัง 5 15 5 697,500.00
3 ย่านตาขาว 2 6 2 273,200.00
4 ปะเหลียน 3 8 3 388,800.00
5 ห้วยยอด 1 1 1 46,600.00
6 นาโยง 1 2 1 93,300.00
7 รัษฎา 2 10 2 495,400.00
8 หาดสำราญ 1 4 1 179,900.00
รวม 16 49 16 2,361,300.00