สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตรัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:55 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองตรัง 1 3 1 0 186,600.00
2 กันตัง 5 19 5 0 126,600.00
3 ย่านตาขาว 2 6 2 0 273,200.00
4 ปะเหลียน 3 8 3 0 279,900.00
5 ห้วยยอด 1 1 1 0 46,600.00
6 นาโยง 1 2 1 0 93,300.00
7 รัษฎา 2 10 2 0 495,400.00
8 หาดสำราญ 1 4 1 0 179,900.00
รวม 16 53 16 0 1,681,500.00