สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดชลบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:46 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 บ้านบึง 3 4 7 0 0 0 0 0 7
2 หนองใหญ่ 3 2 5 0 0 0 0 0 5
3 พนัสนิคม 2 2 0 0 0 0 0 2
4 บ่อทอง 1 13 1 13 28 0 0 0 0 0 28
5 เกาะจันทร์ 6 1 7 0 0 0 0 0 7
รวม 1 25 1 22 49 0 0 0 0 0 49