สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดร้อยเอ็ด
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:42 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองร้อยเอ็ด 53 26 5 9 93 54 3 0 9 0 27
2 จตุรพักตรพิมาน 4 14 2 3 23 10 4 0 9 0 0
3 ทุ่งเขาหลวง 6 9 3 4 22 22 0 0 0 0 0
รวม 63 49 10 16 138 86 7 0 18 0 27