สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดร้อยเอ็ด
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:10 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองร้อยเอ็ด 52 22 4 7 85 0 0 0 0 0 85
2 จตุรพักตรพิมาน 4 14 2 3 23 0 0 0 0 0 23
3 ทุ่งเขาหลวง 8 9 1 4 22 0 0 0 0 0 22
รวม 64 45 7 14 130 0 0 0 0 0 130