สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสระแก้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:13 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองสระแก้ว 5 48 5 2,827,222.25
2 คลองหาด 5 47 5 2,879,355.92
3 ตาพระยา 2 26 2 1,390,096.37
4 วังน้ำเย็น 2 23 2 1,157,890.00
5 วัฒนานคร 8 114 8 6,375,671.31
6 อรัญประเทศ 7 28 7 1,714,333.40
7 เขาฉกรรจ์ 2 23 2 1,290,900.00
8 โคกสูง 4 46 4 2,169,771.11
9 วังสมบูรณ์ 1 11 1 617,309.79
รวม 36 366 36 20,422,550.15