สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสระแก้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:00 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองสระแก้ว 5 48 5 0 1,349,225.97
2 คลองหาด 5 47 5 0 1,393,357.92
3 ตาพระยา 2 26 2 0 560,096.37
4 วังน้ำเย็น 2 23 2 0 654,629.00
5 วัฒนานคร 8 113 8 0 2,527,042.31
6 อรัญประเทศ 7 28 7 0 1,714,333.40
7 เขาฉกรรจ์ 2 23 2 0 1,007,100.00
8 โคกสูง 4 46 4 0 1,199,331.11
9 วังสมบูรณ์ 1 11 1 0 617,309.79
รวม 36 365 36 0 11,022,425.87