สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเชียงราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:05 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองเชียงราย 8 48 6 2
2 เวียงชัย 5 37 5 0
3 เชียงของ 5 64 5 0
4 เทิง 8 67 8 0
5 พาน 15 143 15 0
6 ป่าแดด 5 30 5 0
7 แม่จัน 10 67 10 0
8 เชียงแสน 6 44 6 0
9 แม่สาย 6 45 6 0
10 แม่สรวย 3 9 2 1
11 เวียงป่าเป้า 7 36 7 0
12 พญาเม็งราย 4 24 4 0
13 เวียงแก่น 3 11 3 0
14 ขุนตาล 3 26 4 -1
15 แม่ลาว 5 19 5 0
16 เวียงเชียงรุ้ง 3 40 3 0
17 ดอยหลวง 3 47 3 0
รวม 99 757 97 2 0.00