สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเชียงราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:25 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองเชียงราย 6 35 6 1,611,938.77
2 เวียงชัย 5 36 5 1,728,214.21
3 เชียงของ 5 50 5 2,372,028.55
4 เทิง 8 62 8 2,913,547.84
5 พาน 15 114 15 5,390,257.84
6 ป่าแดด 5 25 5 1,388,855.24
7 แม่จัน 10 59 10 3,449,460.92
8 เชียงแสน 6 38 6 1,676,455.31
9 แม่สาย 6 37 6 1,870,494.01
10 แม่สรวย 2 7 2 337,835.94
11 เวียงป่าเป้า 7 34 7 1,676,602.98
12 พญาเม็งราย 4 17 4 970,080.54
13 เวียงแก่น 3 11 3 606,771.11
14 ขุนตาล 3 21 3 1,047,971.14
15 แม่ลาว 5 16 5 977,387.57
16 เวียงเชียงรุ้ง 3 34 3 1,152,888.00
17 ดอยหลวง 3 38 3 1,049,000.00
รวม 96 634 96 30,219,789.97