สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสงขลา
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:57 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 สทิงพระ 2 4 2 0 195,589.22
2 จะนะ 10 47 10 0 2,453,755.68
3 นาทวี 6 17 6 0 384,510.64
4 เทพา 4 21 4 0 795,692.52
5 สะบ้าย้อย 5 22 5 0 124,465.87
6 ระโนด 1 2 1 0 124,465.86
7 รัตภูมิ 3 22 3 0 1,171,312.73
8 สะเดา 5 38 5 0 1,542,487.73
9 หาดใหญ่ 4 16 4 0 804,582.94
10 บางกล่ำ 1 2 1 0 77,791.17
11 สิงหนคร 2 7 2 0 397,846.26
12 คลองหอยโข่ง 2 6 2 0 266,712.58
รวม 45 204 45 0 8,339,213.20