สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสงขลา
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:25 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 สทิงพระ 2 4 2 195,589.22
2 จะนะ 10 46 10 2,453,755.68
3 นาทวี 6 17 6 924,603.62
4 เทพา 4 21 4 1,071,295.52
5 สะบ้าย้อย 4 10 4 504,531.31
6 ระโนด 1 2 1 124,465.86
7 รัตภูมิ 3 21 3 1,171,312.73
8 สะเดา 5 38 5 2,175,930.11
9 หาดใหญ่ 4 14 4 789,024.71
10 บางกล่ำ 1 1 1 77,791.17
11 สิงหนคร 2 7 2 397,846.26
12 คลองหอยโข่ง 2 6 2 266,712.58
รวม 44 187 44 10,152,858.77