สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดยะลา
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:15 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 ยะหา 1 2 1 93,349.40
2 รามัน 3 7 3 326,722.90
รวม 4 9 4 420,072.30