สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดน่าน
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:54 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เชียงกลาง 2 4 2 217,815.27
2 นาหมื่น 1 3 1 140,024.10
3 เฉลิมพระเกียรติ 1 2 1 93,349.40
รวม 4 9 4 451,188.77