สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอวชิรบารมี
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:12 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 บ้านนา 6 ทำสัญญาแล้ว 341,000.00
2 วังโมกข์ 6 ทำสัญญาแล้ว 403,000.00
3 หนองหลุม 3 ทำสัญญาแล้ว 170,500.00
รวม 15 914,500.00