สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดแพร่
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:05 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองแพร่ 5 8 13 0 0 0 0 0 13
2 ร้องกวาง 2 8 10 0 0 0 0 0 10
3 สูงเม่น 5 8 1 1 15 0 0 0 0 0 15
4 เด่นชัย 2 1 1 4 0 0 0 0 0 4
5 สอง 2 5 1 4 12 0 0 0 0 0 12
รวม 14 31 3 6 54 0 0 0 0 0 54