สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพังงา
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:32 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองพังงา 3 3 0 0 0 0 0 3
2 กะปง 3 17 1 21 0 0 0 0 0 21
3 ตะกั่วทุ่ง 4 6 10 0 0 0 0 0 10
4 ตะกั่วป่า 1 10 11 0 0 0 0 0 11
5 คุระบุรี 3 6 9 0 0 0 0 0 9
6 ทับปุด 2 8 10 0 0 0 0 0 10
7 ท้ายเหมือง 4 17 2 23 0 0 0 0 0 23
รวม 17 67 0 3 87 0 0 0 0 0 87