ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ กองแผนงาน
   หมายเลขโทรศัพท์ 02-5790923 หรือ call center 1760 ต่อ 1373
2. มีปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   - กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ วราภรณ์ อินทร์ทิพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 099-3245150
   Line ID : puiinthip
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760