สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(การเบิกจ่ายงบประมาณ)
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 21:15 น.)

รอบ
หน่วยงาน จำนวนอำเภอ (แห่ง) จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) ส่งมอบ (ราย) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละการเบิกจ่าย
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 4 9 27 9 0 27 1,447,637.64 89.6
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 3 7 17 7 0 17 955,100.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 4 15 51 15 0 51 3,345,020.24 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 2 2 3 2 0 3 171,140.57 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 10 29 88 29 0 56 0.0
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 7 23 96 24 -1 96 5,412,039.75 92.8
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 3 4 16 4 0 16 980,142.54 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 3 5 16 5 0 16 1,042,401.65 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 5 10 25 11 -1 25 1,762,435.65 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 6 12 25 12 0 25 1,600,500.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 1 1 2 1 0 2 0.0
รวม สพข.1 48 117 366 119 -2 334 16,716,418.04 77.9
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 5 10 44 10 0 44 2,561,346.78 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 9 36 360 36 0 286 11,022,425.87 54.0
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 5 9 19 9 0 19 1,182,425.75 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 3 8 21 8 0 21 1,260,150.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1 1 3 1 0 3 171,140.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 3 4 12 4 0 12 771,243.87 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 5 28 173 28 0 173 7,902,148.00 65.2
รวม สพข.2 31 96 632 96 0 558 24,870,880.27 64.6
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 32 249 2,398 206 43 428 6,114,833.24 5.0
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 10 30 534 30 0 0 0.0
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 13 70 738 70 0 87 35,263,764.24 77.7
รวม สพข.3 55 349 3,670 306 43 515 41,378,597.48 21.2
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 12 37 517 37 0 405 25,339,095.00 86.4
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 11 46 324 46 0 285 14,498,460.02 75.3
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 3 6 66 6 0 13 1,111,734.14 37.5
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 7 40 492 40 0 0 7,117,368.91 29.5
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 8 12 113 12 0 113 5,200,146.07 87.2
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 3 4 93 4 0 93 4,358,000.00 100.0
รวม สพข.4 44 145 1,605 145 0 909 57,624,804.14 67.0
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 12 40 442 40 0 442 17,312,185.98 75.8
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 19 140 2,759 140 0 453 69,188,474.50 49.1
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 7 48 571 48 0 521 25,011,020.00 74.4
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 7 31 417 31 0 417 19,622,789.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 18 119 1,547 119 0 0 0.0
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 6 52 789 52 0 789 764,400.00 1.6
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 4 6 81 6 0 0 3,148,584.86 59.5
รวม สพข.5 73 436 6,606 436 0 2,622 135,047,454.34 37.9
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 17 37 126 39 -2 0 6,210,089.92 90.2
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1 3 9 3 0 0 490,500.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 2 3 12 3 0 0 606,771.10 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 11 34 113 36 -2 0 5,551,456.51 93.7
รวม สพข.6 31 77 260 81 -4 0 12,858,817.53 92.4
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 3 4 9 4 0 9 0.0
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 17 99 757 97 2 632 0.0
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 5 11 28 11 0 28 1,418,400.00 96.8
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 4 8 43 8 0 43 2,349,046.26 100.0
รวม สพข.7 29 122 837 120 2 712 3,767,446.26 9.9
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 8 62 453 62 0 449 0.0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 3 3 8 3 0 8 418,700.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 4 10 38 10 0 38 0.0
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 9 16 93 20 -4 0 3,991,170.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 12 60 358 61 -1 358 0.0
รวม สพข.8 36 151 950 156 -5 853 4,409,870.00 9.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 14 84 487 84 0 324 9,090,121.32 31.0
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 8 32 142 32 0 142 7,627,890.96 90.6
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2 2 12 2 0 12 0.0
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 2 3 34 3 0 34 2,066,000.00 100.0
รวม สพข.9 26 121 675 121 0 512 18,784,012.28 46.2
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 5 21 56 21 0 56 2,968,100.00 95.5
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2 5 11 5 0 0 653,445.81 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 8 41 200 40 1 42 2,223,207.12 19.5
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 2 3 6 3 0 6 331,000.00 100.0
รวม สพข.10 17 70 273 69 1 104 6,175,752.93 39.9
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 16 55 395 55 0 243 3,154,450.56 16.0
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 2 2 5 2 0 5 264,489.97 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 7 20 70 20 0 70 0.0
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 16 67 217 67 0 152 5,353,444.04 40.4
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 3 7 15 7 0 15 731,236.97 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 1 1 12 1 0 12 499,500.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 1 1 3 1 0 3 170,900.00 100.0
รวม สพข.11 46 153 717 153 0 500 10,174,021.54 26.5
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 12 44 187 44 0 187 10,168,417.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 5 12 37 12 0 37 1,886,991.46 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 3 6 22 6 0 22 1,175,755.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 2 4 9 5 -1 9 420,072.30 82.9
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 9 27 102 27 0 102 4,867,939.00 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 9 22 98 22 0 98 4,947,518.22 100.0
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 8 16 53 16 0 36 1,721,400.00 61.2
รวม สพข.12 48 131 508 132 -1 491 25,188,092.98 95.5
รวม สพข.1 - 12 484 1,968 17,099 1,934 34 8,110 356,996,167.79 38.8
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760