สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 02:00 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองนราธิวาส 2 18 2 948,698.80
2 ยี่งอ 2 9 2 482,305.24
3 ระแงะ 4 18 4 840,144.60
4 ศรีสาคร 1 2 1 93,349.40
5 แว้ง 4 14 4 731,236.96
6 สุไหงโก-ลก 3 16 3 871,261.08
7 สุไหงปาดี 4 14 4 653,445.80
8 จะแนะ 1 5 1 233,373.50
9 เจาะไอร้อง 1 2 1 93,349.40
รวม 22 98 22 4,947,164.78