สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:52 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองนราธิวาส 2 18 2 0 949,052.24
2 ยี่งอ 2 9 2 0 482,305.24
3 ระแงะ 4 18 4 0 840,144.60
4 ศรีสาคร 1 2 1 0 93,349.40
5 แว้ง 4 14 4 0 731,236.96
6 สุไหงโก-ลก 3 16 3 0 871,261.08
7 สุไหงปาดี 4 14 4 0 653,445.80
8 จะแนะ 1 5 1 0 233,373.50
9 เจาะไอร้อง 1 2 1 0 93,349.40
รวม 22 98 22 0 4,947,518.22