สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:01 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองพิจิตร 8 25 9 1,304,080.00
2 วังทรายพูน 3 24 3 1,243,370.00
3 โพธิ์ประทับช้าง 4 25 4 1,153,180.00
4 ตะพานหิน 7 15 7 800,800.00
5 บางมูลนาก 4 11 4 604,500.00
6 โพทะเล 10 62 10 2,868,060.00
7 สามง่าม 4 35 4 1,488,592.50
8 ทับคล้อ 4 33 4 1,540,000.00
9 สากเหล็ก 3 30 3 1,491,980.00
10 บึงนาราง 5 54 5 1,847,533.07
11 ดงเจริญ 5 29 5 1,385,980.00
12 วชิรบารมี 3 15 3 914,500.00
รวม 60 358 61 16,642,575.57