สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:49 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองพิจิตร 9 26 9 0
2 วังทรายพูน 3 24 3 0
3 โพธิ์ประทับช้าง 4 25 4 0
4 ตะพานหิน 7 15 7 0
5 บางมูลนาก 4 11 4 0
6 โพทะเล 10 62 10 0
7 สามง่าม 4 35 4 0
8 ทับคล้อ 4 33 4 0
9 สากเหล็ก 3 30 3 0
10 บึงนาราง 5 54 5 0
11 ดงเจริญ 5 29 5 0
12 วชิรบารมี 3 15 3 0
รวม 61 359 61 0 0.00