สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสตูล
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 02:04 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองสตูล 1 3 1 140,024.10
2 ควนโดน 2 3 2 186,698.80
3 ควนกาหลง 3 7 3 366,729.78
4 ละงู 4 17 4 811,250.75
5 ทุ่งหว้า 2 7 2 382,288.03
รวม 12 37 12 1,886,991.46